องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

เขตการปกครอง

เขตการปกครอง

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านเป้า (ในเขต อบต.) 40 37 77 20
2 บ้านทิก 70 69 139 46
3 บ้านพรม 449 416 865 212
4 บ้านโนนสังข์ 218 214 432 114
5 บ้านร่องแสนคำ 238 210 448 128
6 บ้านเป้า (ในเขต อบต.) 64 50 114 70
7 บ้านโนนโก (ในเขต อบต.) 18 15 33 11
8 บ้านโนนชาด 244 236 480 127
9 บ้านห้วยข่า 135 135 270 73
10 บ้านโพธิ์ทอง 57 50 107 75
รวม 1,533 1,432 2,965 876
อาณาเขตติดต่อ

อาณาเขตติดต่อ

 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว และตำบลบ้านหัน
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนบ้านเป้า – เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 บ้านห้วยข่า ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,470 ไร่

ประวัติตำบล

ประวัติตำบล

ตำบลบ้านเป้า ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2490 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบ
อาชีพหลักทางด้านเกษตร มี 6 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และอีก 8 หมู่อยู่ใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านเป้า

จำนวนประชากร

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งหมด 2,965 คน แยกเป็น


ชาย 1,533 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70


หญิง 1,432 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30
ความหนาแน่นเฉลี่ย 48.61 คน/ตารางกิโลเมตร