องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานผล ประจำปี พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   แบบรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานการประเมินความเสี่ยงในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   .รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี พ.ศ.2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท.   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท.   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท.   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   การสร้างวัฒนธรรม   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy (ภาษาอังกฤษ)   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy (ภาษาไทย)   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์