องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

   รอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร อบต.บ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   แบบรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566)   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานการประเมินความเสี่ยงในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   การฝึกอบรม (Do’s & Don’ts)   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท.   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท.   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท.   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานรอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ไฟล์รายละเอียด   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์