องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

อาชีพประชากร

อาชีพประชากร

ส่วนมากประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ประมาณ 90 % ที่สำคัญได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน นอก จากนี้ยังมีการประกอบอาชีพนอกเหนือ จากภาคเกษตรกรรม ประมาณ 10 % ดังนี้

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0.8%

 

ลูกจ้างของรัฐ 1%

 

ธุรกิจในครัวเรือน 2%

 

อาชีพทางอุตสาหกรรม 0.2%

 

รับราชการ 1%

 

ลูกจ้างเอกชน 5%

 

การคมนาคม

การคมนาคม

การคมนาคมขนส่ง เดินทางและรวดเร็ว มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน

การสาธารณสุขในตำบล

การสาธารณสุขในตำบล

การให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มีโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในตำบล
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเป้า จำนวน 1 แห่ง

ไฟฟ้าในตำบล
มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง ทั้ง 10 หมู่บ้าน

การศึกษาในตำบล

การศึกษาในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าไม่มีสถานศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงให้การสนับสนุนส่ง เสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จำนวน 2 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนชาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านเป้า

ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ

ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ

ภูมิประเทศ
ตำบลบ้านเป้า มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา

ภูมิอากาศ
พื้นที่ตำบลบ้านเป้ามีภูมิอากาศร้อน มี 3 ฤดู

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้ามีวัดทั้งหมด 4 วัด คือ

วัดบ้านพรม
วัดบ้านโนนสังข์
วัดบ้านโนนชาด
วัดบ้านร่องแสนคำ

สถานที่ศักดิ์สิทธิที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ศาลเซียงน้อย บ้านเป้า หมู่ 8
ศาลปู่พิมพ์ บ้านพรม หมู่ 4
ศาลเขื่อนเจ้าประเทศ บ้านโนนชาด หมู่ 11

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า มีการนับถือประเพณีอย่างเคร่งครัดมาแต่ครั้งโบราณ และเป็นประเพณีของท้องถิ่นสืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงลูกหลานโดยยึด “ ฮีตสิบสอง – คลองสิบสี่ ” เป็นแนว ทางปฏิบัติด้านวัฒนธรรมประเพณี ในแต่ละเดือนมีประเพณีประจำเดือน