องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเป้า

วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเป้า

 

“ เกษตรปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิตดี

ประชาชนมีสุข สู่ประชาคมอาเซียน ”

 
 
พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค ถนน ระบบ ประปา และระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอ
2. เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพภาคเกษตรให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชนอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชำนาญ และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งจัด ตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้า ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาที่ดี