องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

นายวัชรินทร์ พงษ์ธีระดุลย์
นายวัชรินทร์ พงษ์ธีระดุลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 098-765-4321
นายสายชล ลาภคุณ
นายสายชล ลาภคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 086-845-9739
นายทักษิณ แซ่ลิ้ม
นายทักษิณ แซ่ลิ้ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 088-309-3386
นายบุญเรียง     ปะสาวะเก
นายบุญเรียง ปะสาวะเก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 091-052-4202
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านเป้า
093-6329978
นางพรพรหมธนพร    ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 093-6329978
นายยงยุทธ์  สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
088-5842659
นายยงยุทธ์  สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
088-5842659
นางบุญเรียง   ฦาแรง
นางบุญเรียง ฦาแรง
ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
083-3738107