องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

นางบุญเรียง ฦาแรง
นางบุญเรียง ฦาแรง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 083-373-8107
นางบุญเรียง ฦาแรง
นางบุญเรียง ฦาแรง
ครู
โทร : 083-373-8107
นางอรุณ สิงห์โคตร
นางอรุณ สิงห์โคตร
ครู
โทร : 090-370-8195
นางประกายแก้ว ดีเสมอ
นางสาวอรุณี จันทร์ขามป้อม
นางสาวนิ่มนวล เนาว์โนนทอง
นางสาวนิ่มนวล เนาว์โนนทอง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 044-866141
นางสุกัญญา จุลละนันท์
นางสุกัญญา จุลละนันท์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 044-866141
นางมณีวรรณ์ โคกม่วง
นางมณีวรรณ์ โคกม่วง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 044-866141
นางสาวสาวิตรี  บำรุงตา
นางสาวสาวิตรี บำรุงตา
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ กองการศึกษาฯ
โทร : 044-866141