องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
2. แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
5. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร
2. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
3. แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายหลักและถนนเพื่อการเกษตร
4. แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานและวางท่อ/ รางระบายน้ำ
5. แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
6. แนวทางบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
1. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวนโยบายของรัฐบาล
1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และความรู้ให้กับบุคลากรของ อบต. ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC
2. แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร
3. แนวทางส่งเสริมวิธีการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริม ป้องกันระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. แนวทางการพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และนโยบายของรัฐบาล