องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

หน้าที่และความรับผิดชอบ

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชนการสนับสนุนบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่เพื่อการศึกษาส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรมด้านภาษาการดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

  1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานบริหารการศึกษา
งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานติดตามและประเมินผล
  2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานการศึกษานอกระบบ และส่งเสริมอาชีพ
งานประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรม
งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
งานบริหารงานทั่วไป
  3. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานกิจการโรงเรียน
งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานศูนย์เยาวชน
งานการกีฬา
งานฝึกอบรมพัฒนาการ