องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ  อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ  อบต.  งานบำรุงรักษา  ซ่อมแซม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  อบต.  การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่  อบต.  และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

  1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานก่อสร้างและบูรณะถนน
งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
งานข้อมูลก่อสร้าง
  2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานประเมินราคา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
งานออกแบบและบริการข้อมูล
  3. งานผังเมือง

งานสำรวจและแผนที่
งานวางผังพัฒนาเมือง
งานควบคุมทางผังเมือง
4. งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานประสานกิจการประปา
งานไฟฟ้าสาธารณะ
งานระบายน้ำ