องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

นายขจรศักดิ์ คุณสมบัติ
นายขจรศักดิ์ คุณสมบัติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
นางสาวคำนึงนิตย์ หาญพรม
นางสาวคำนึงนิตย์ หาญพรม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
นางสาวรัติยากรณ์ คลันภูเขียว
นางสาวรัติยากรณ์ คลันภูเขียว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
นายสุรินทร์ ลีโนนเขวา
นายสุรินทร์ ลีโนนเขวา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 1
นายสุวิทสันต์ สีด่าน
นายสุวิทสันต์ สีด่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 3
นางสาวชลิตา ลาภภิญโญ
นางสาวชลิตา ลาภภิญโญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 4
นายเกรียงไกร ลาภคุณ
นายเกรียงไกร ลาภคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 5
นายทองหล่อ ลือสิทธิ์
นายทองหล่อ ลือสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 8
นายสุกิจ ลาภทวี
นายสุกิจ ลาภทวี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 10
นายจุรนันท์ บุญมั่น
นายจุรนันท์ บุญมั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 13