องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

หน้าที่และรับผิดชอบ

กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ –  จ่ายเงินงบประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต.  รวบรวมสถิติ  เงินได้ประเภทต่าง ๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ  การหักภาษี  และนำส่ง  รายการเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ  อบต.  การยืมเงินทดรอง ราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

  1. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานการเงิน
งานรับเงิน  -  เบิกจ่ายเงิน
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน
  2. งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานการบัญชี
งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งานงบการเงินและงบทดลอง
งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้
  4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัสดุ
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์