องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

หน้าที่และรับผิดชอบ


สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับงานประขุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานกฏหมายและคดี งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด งานประชาสัมพันธ์องค์กร การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
 

  1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
•งานบริหารทั่วไป
•งานธุรการ
•งานการเจ้าหน้าที่
•งานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
•งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
•งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
•งานสังคมสงเคราะห์
•งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งเเวดล้อม
•งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
•งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
•งานตรวจสอบภายใน
•งานป้องกันยาเสพติด
•งานกิจการสภา
•งานการประชุม
•งานระเบียบข้อบังคับประชุม
•งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 

  2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
•งานนโยบายและแผน
•งานวิชาการ
•งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
•งานงบประมาณ
 

  3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
•งานกฎหมายและคดี
•งานร้องเรียนร้องทุกข์
•งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 

  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
•งานอำนวยการ
•งานป้องกัน
•งานฟื้นฟู