องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางลภัสรดา ศรีอุดร
นางลภัสรดา ศรีอุดร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวชาลิสา พรมเวียง
นางสาวชาลิสา พรมเวียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวลินดา โมกขรัตน์
นางสาวลินดา โมกขรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นายธวัชชัย โหน่งสุรินทร์
นายธวัชชัย โหน่งสุรินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวพิมพ์นารา จุฑามะณี
นางสาวพิมพ์นารา จุฑามะณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน