องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง คลัง
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางสาวมัทยา ฝาชัยภูมิ
นางสาวมัทยา ฝาชัยภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวศุภลักษณ์ ลบบำรุง
นางสาวศุภลักษณ์ ลบบำรุง
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ กองคลัง
นางสาวจารุวรรณ มือแข็ง
นางสาวจารุวรรณ มือแข็ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้