องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

   มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการ No Gift ประจำปีงบประมาณ 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการ No Gift ประจำปีงบประมาณ 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัต ประจำปีงบประมาณ 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัต ประจำปีงบประมาณ 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   ประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการประมวลจริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการประมวลจริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการช่องทางเข้าถึงข่าวสารของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการช่องทางเข้าถึงข่าวสารของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์