องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

นายวัชรินทร์ พงษ์ธีระดุลย์
นายวัชรินทร์ พงษ์ธีระดุลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 098-765-4321
นายสายชล ลาภคุณ
นายสายชล ลาภคุณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 086-845-9739
นายทักษิณ แซ่ลิ้ม
นายทักษิณ แซ่ลิ้ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 088-309-3386
นายบุญเรียง   ปะสาวะเก
นายบุญเรียง ปะสาวะเก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 091-052-4202
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านเป้า
093-6329978
นางพรพรหมธนพร  ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 093-6329978
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
088-5842659
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
088-5842659
นางบุญเรียง  ฦาแรง
นางบุญเรียง ฦาแรง
ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
083-3738107
นายขจรศักดิ์ คุณสมบัติ
นายขจรศักดิ์ คุณสมบัติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 093-485-4416
นางสาวคำนึงนิตย์ หาญพรม
นางสาวคำนึงนิตย์ หาญพรม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 082-715-8201
นางสาวรัติยากรณ์ คลันภูเขียว
นางสาวรัติยากรณ์ คลันภูเขียว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
โทร : 093-125-9323
นายสุรินทร์ ลีโนนเขวา
นายสุรินทร์ ลีโนนเขวา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 1
โทร : 085-104-8157
นายสุวิทสันต์ สีด่าน
นายสุวิทสันต์ สีด่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 3
โทร : 066-002-3775
นางสาวชลิตา ลาภภิญโญ
นางสาวชลิตา ลาภภิญโญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 4
โทร : 088-530-7136
นายเกรียงไกร ลาภคุณ
นายเกรียงไกร ลาภคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 5
โทร : 081-481-1970
ร.อ.นิรันดร์ แสนทวีสุข
ร.อ.นิรันดร์ แสนทวีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 8
0899426924
นายจุรนันท์ บุญมั่น
นายจุรนันท์ บุญมั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 13
โทร : 064-418-8189
นายสุกิจ ลาภทวี
นายสุกิจ ลาภทวี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 10
โทร : 087-688-8177
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บ้านเป้า
โทร : 093-6329978
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-6329978
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-584-2659
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-584-2659
 นางบุญเรียง ฦาแรง
นางบุญเรียง ฦาแรง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-373-8107
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-6329978
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 093-6329978
ว่าง
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นายธวัชชัย โหน่งสุรินทร์
นายธวัชชัย โหน่งสุรินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 044-866141
นางสาวพิมพ์นารา จุฑามะณี
นางสาวพิมพ์นารา จุฑามะณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 044-866141
นางสาวจริยา ศรีวงษา
นางสาวจริยา ศรีวงษา
ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)
โทร : 044-866141
นายอำพล สุหญ้านาง
นายอำพล สุหญ้านาง
คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)
โทร ; 044866141
นายอภิชาติ ลือกำลัง
นายอภิชาติ ลือกำลัง
นักการภารโรง
โทร : 044-866141
นางสาวมยุรา ยุวนานนท์
นางสาวมยุรา ยุวนานนท์
ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
โทร : 044-866141
นางสาวณัฐกมล แนวโอโล
นางสาวณัฐกมล แนวโอโล
ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข
โทร : 044-866141
นายสมาน เลิศขามป้อม
นายสมาน เลิศขามป้อม
ผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะ
โทร : 044-866141
นายฉัตรชัย โสนิราช
นายฉัตรชัย โสนิราช
ผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะ
โทร : 044-866141
นายยงค์ยุทธ กว้างขวาง
นายยงค์ยุทธ กว้างขวาง
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
โทร : 044-866141
นางสาวกัญชนา คำปันโน
นางสาวกัญชนา คำปันโน
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
โทร : 044-866141
นายบุญร่วม คำแหง
นายบุญร่วม คำแหง
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
โทร : 044-866141
นางสาววรัญญา คำจันทร์
นางสาววรัญญา คำจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
โทร : 044-866141
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง คลัง
โทร : 088-584-2659
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทร : 088-584-2659
นางสาวมัทยา ฝาชัยภูมิ
นางสาวมัทยา ฝาชัยภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 090-916-5951
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศุภลักษณ์ ลบบำรุง
นางสาวศุภลักษณ์ ลบบำรุง
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ กองคลัง
โทร : 044-866141
นางสาวจารุวรรณ มือแข็ง
นางสาวจารุวรรณ มือแข็ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้
โทร : 044-866141
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-584-2659
ว่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
นายศุภวัตน์ จันทาตุ่น
นายศุภวัตน์ จันทาตุ่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 044-866141
นายพนมพร เกี้ยงดี
นายพนมพร เกี้ยงดี
ช่างไฟฟ้า
โทร : 044-866141
นางสาวจุฬาลักษณ์ ลาภสนอง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ลาภสนอง
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง
โทร : 044-866141
นายยุทธนา สิงคง
นายยุทธนา สิงคง
คนงานทั่วไป กองช่าง
โทร : 044-866141
นางบุญเรียง ฦาแรง
นางบุญเรียง ฦาแรง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 083-373-8107
นางบุญเรียง ฦาแรง
นางบุญเรียง ฦาแรง
ครู
โทร : 083-373-8107
นางอรุณ สิงห์โคตร
นางอรุณ สิงห์โคตร
ครู
โทร : 090-370-8195
นางประกายแก้ว ดีเสมอ
นางสาวอรุณี จันทร์ขามป้อม
นางสาวนิ่มนวล เนาว์โนนทอง
นางสาวนิ่มนวล เนาว์โนนทอง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 044-866141
นางสุกัญญา จุลละนันท์
นางสุกัญญา จุลละนันท์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 044-866141
นางมณีวรรณ์ โคกม่วง
นางมณีวรรณ์ โคกม่วง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 044-866141
นางสาวสาวิตรี บำรุงตา
นางสาวสาวิตรี บำรุงตา
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ กองการศึกษาฯ
โทร : 044-866141
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน